giấy tờ nhà bị thu

Với các giấy tờ quốc gia tịch kí nhà bị tịch thâu tiếp tục tăng cao trong năm tháng năm …