Hiệp hội bất động sản.

Nhiều cộng đồng sở hữu những hiệp hội cho chủ nhà, chủ với tài sản, chủ sở hữu căn hộ …