Louisiana và nền bất động sản_compressed

Rõ ràng, Louisiana đã mang 1 năm khó khăn trong năm 2005 có cơn bão Katrina. Tiểu bang sẽ phục …