Đạo luật Gia cư năm 2004 nhận được sự đồng ý của Hoàng gia vào ngày 18 tháng 11 năm …